Arsenides

Zinc Arsenide
Item # ZnAs2, Zinc Arsenide
Iron Arsenide
Item # FeAs2, Iron Arsenide
Cobalt Arsenide
Item # CoAs, Cobalt Arsenide
Cadmium Arsenide
Item # CdAs2, Cadmium Arsenide
Cadmium Arsenide
Item # Cd3As2, Cadmium Arsenide
Barium Arsenide
Item # Ba3As2, Barium Arsenide
Antimony Arsenide
Item # Sb3As, Antimony Arsenide